WOLONTARIAT

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariuszem może zostać każdy i nie musi mieć szczególnych zdolności i umiejętności. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie, choć czasem odpowiednia wiedza oraz doświadczenie są również potrzebne.

WOLONTARIAT skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Cechy wolontariusza:

 • odwaga, empatia i otwartość,
 • chęci do działania,
 • dużo optymizmu,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • odpowiedzialność, wrażliwość oraz systematyczność,
 • kultura osobista.

PRAWA WOLONTARIUSZA:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna.
 5. Na wolontariuszu nie można wywierać presji moralnej, w związku z realizacją przez niego zadania, które jest w konflikcie z jego przekonaniami.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

 1. Uczniowie, którzy chcą zostać wolontariuszami są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 2.  Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 3.  Wolontariusz wywiązuje się ze swoich obowiązków, przestrzega zasad etyki w szkole i poza nią.
 4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
 5. Wolontariusz działa w zespole i współpracuje z innymi wzajemnie sobie pomagając.
 6. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 7. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.
 8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZA:

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

 1. wyrażenie uznania słownego,
 2. pochwałę na forum szkoły,
 3. wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.