TECHNOLOGIE INFORMACYJE

W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

Zadania szkoły.

     Przemiany jakie zachodzą w wielu dziedzinach życia ukazują nowe zadania i kierunki edukacji szkolnej. Edukacja powinna uwzględniać warunki, w których się odbywa, w tym także techniczne warunki życia społeczeństwa.
     Współczesna technologia informacyjna, ma olbrzymi wpływ na życie człowieka. Winno to znaleźć wyraz w procesie nauczania i wychowania, by odpowiednio przygotować następne pokolenia dzieci na świadomych odbiorców i użytkowników tej technologii.
     Technologia informacyjna służy wszechstronnemu posługiwaniu się informacją i komunikowaniu się. Dotyczy to zarówno zakresu, z którego pochodzi informacja, w jakim celu z niej korzystamy oraz sposobów posługiwania się nią.
     Nowa koncepcja kształcenia mówi, że edukacja szkolna powinna wspomagać i ukierunkowywać wielostronny rozwój człowieka, a nie jedynie koncentrować się na przekazywaniu jak największej ilości gotowych faktów. Nowoczesne nauczanie powinno być nastawione na pobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie działalności poznawczej.
     Z technologią informacyjną związana jest jedna z głównych umiejętności kształconych w szkole, polegająca na poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji pochodzących z różnych źródeł.
     Zadaniem szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania aktywności ucznia.
     Dziecko ma uczyć się dostrzegać, formułować i przeżywać w rzeczywistych, czy też naturalnie i spontanicznie organizowanych sytuacjach w procesie edukacyjnym w szkole, jak i poza murami szkoły.
     Technologia informacyjna wspomaga zdobywanie kolejnych etapów kształcenia, poznania i zrozumienie świata poprzez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmacnia tym samym twórczą aktywność uczniów, pomaga w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz ułatwia pracę nad własnym rozwojem.
     Wprowadzanie uczniów stopniowo do posługiwania się technologiami informacyjnymi ułatwi realizację zadań szkoły, a jednocześnie pomoże w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
     Technologia informacyjna wzbogaca sposoby i wspomaga możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności, pomaga w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, w znacznym zakresie usprawnia również proces uczenia się.
Korzystanie z technologii informacyjnych ułatwia radzenie sobie z niepewnością działania i złożonymi problemami, umożliwia całościowe postrzeganie, wspomaga pracę twórczą.
     Usprawnia jednocześnie organizację pracy i ułatwia posługiwanie się wieloma technikami i narzędziami pracy. Dostarcza środków do indywidualnych i grupowych prezentacji oraz do skutecznego komunikowania się, ułatwiając pracę w grupie.
W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, jednak bardzo istotne jest przygotowanie dziecka do świadomego i mądrego korzystania z komputerów i technologii informacyjnej.
     Powinniśmy kształtować człowieka otwartego na świat, umiejącego się w nim poruszać i korzystać z tego co nam ofiaruje, nie gubiąc jednocześnie tego co w człowieku najpiękniejsze.
     Nauczyciel powinien podejmować takie działania, które wykorzystują naturalną ciekawość dziecka, jego aktywność i pomysłowość.
Zajęcia nie mogą polegać na wypełnianiu poleceń nauczyciela i kopiowaniu jego poczynań. Uczeń powinien być stawiany w sytuacji problemowej, która będzie zmuszała go do myślenia, do wyboru najlepszego rozwiązania.
     Edukacja wczesnoszkolna stanowi ważny i trudny okres w życiu człowieka. Należy stworzyć dziecku takie warunki aby zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym, ułatwić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny.

Analiza stanu wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu zintegrowanym.

     W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie problematyką wykorzystania komputerów w procesie dydaktycznym.
     Powstanie nowych technologii informacyjnych powoduje przełom w dotychczasowych metodach i środkach kształcenia, gdyż komputer stwarza nowe możliwości wspomagania edukacji, w tym także wczesnoszkolnej.
     Podjęcie tego wyzwania jest niezwykle korzystne, bowiem wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów można równocześnie podwyższyć efektywność procesu dydaktycznego. Wykorzystanie komputerów w edukacji wczesnoszkolnej stanowi dla dzieci dużą atrakcję. Kształcenie wspomagane komputerem staje się bardziej skuteczne, ponieważ dzieci uczą się formułowania problemu i analizowania możliwości uzyskania jego najlepszego rozwiązania.
     Wypracowane przez nie konkluzje wyrabiają w nich nawyki myślenia pojęciowego i twórczego. Zatem osiągany jest cel procesu nauczania i uczenia się poprzez przyswajanie wiadomości, umiejętności i wartości oraz monitorowany jest proces dydaktyczno-wychowawczy.
     W wyniku korzystania ze sprzętu informatycznego wyrabiany jest też nawyk do skoncentrowania się i dobrego organizowania swojej pracy.
     Z komputerowego wspomagania nauczania wynikają korzyści pedagogiczne. Wiele szkół unowocześnia swe metody nauczania poprzez wprowadzanie nowych środków dydaktycznych, wśród których dominuje komputer wraz z układami multimedialnymi.
     Środki te łączą wiele różnorodnych sposobów prezentowania informacji. Nadają one wiadomościom bardzo atrakcyjną i urozmaiconą formę, dzięki czemu uczniowie z większym zaangażowaniem uczestniczą w lekcjach.
     Oprogramowanie edukacyjne przeznaczone do zastosowania w klasach I-III jest dość bogate i nadal się zwiększa. Dostępne są programy multimedialne na krążkach CD, które zgodnie z założeniami nauczania zintegrowanego, łączą w sobie treści z różnych dziedzin edukacji.
     Komputerowy program dydaktyczny nigdy nie jest zawieszony w próżni. Dlatego też należy mieć na uwadze konieczność połączenia wiadomości nowych z dotychczas poznanymi.
     Należy jednak zdawać sobie sprawę, że pełny sukces można osiągnąć, wykorzystując starannie dobrany program edukacyjny, ściśle związany z treściami nauczania, których realizacja jest celem zajęć. Innym czynnikiem mającym wpływ na jak najlepsze wykorzystanie programu, jest umiejętność obsługi komputera przez ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego manualnych umiejętności. Jest to bardzo ważne ze względu na zsynchronizowanie czynności w momencie, gdy uczeń zna rozwiązanie i ma je wykorzystać w programie.
     W początkowym etapie komputerowego wspomagania nauczania należy stosować te programy, których obsługa jest związana z prostymi działaniami np. klawiszy strzałek. Kolejnym etapem powinno być wprowadzenie myszki, której precyzyjne używanie początkowo sprawia kłopoty niektórym uczniom.
     W przypadku wyboru właściwego programu edukacyjnego nie ma potrzeby aktywizowania uczniów, ponieważ współczesne programy potrafią znacznie dłużej niż inne środki dydaktyczne przyciągnąć uwagę dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
     Dzieje się tak dzięki bliskiej mu tematyce, atrakcyjności graficznej i dźwiękowej, zawartości ciekawych i zróżnicowanych pod względem trudności zadań z elementami zabawy, czy też stosowaniu różnych form nagradzania za dobrze wykonaną pracę.
     Wykorzystanie środków informatyki w edukacji wczesnoszkolnej powinno zwiększyć efektywność działań edukacyjnych nauczyciela i zapewnić maksymalną indywidualizację nauczania, bo przecież każde dziecko ma inną osobowość i pracuje w innym tempie.
     Praca uczniów z komputerem oznacza nie tylko korzystanie z gotowych programów. Dzieci mogą również tworzyć własne prace i dokumenty, które następnie drukowane i powielane mogą być wykorzystywane w dalszych etapach procesu dydaktycznego, a nawet w życiu codziennym. Ponadto możliwość wykonania pracy przy komputerze, a następnie jej wydrukowanie jest źródłem ogromnego zaangażowania podczas zajęć i dostarcza uczniom wiele radości i dumy z samodzielnego wykonania pracy.
     Równie przydatne, a zarazem interesujące dla uczniów jest korzystanie z programów malarskich (graficznych). Komputer wspaniale zastępuje kartkę papieru, kredki i farby, a projektowanie rysunku stwarza silną motywację do pracy. Doskonałe efekty daje kolorowanie gotowych rysunków prezentowanych na stronach Internetu np. www.dzieci.pl .
Tym większa jest radość dziecka, że może spokojnie zmieniać kolor wcześniej wypełniony, a jego pomyłka nie ma wpływu na efekt końcowy.
     Edytory graficzne stanowią źródło ciekawych ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, orientację przestrzenną i sprawność manualną. Dzieci korzystając z pomocy nauczyciela łączą wykonane w edytorze graficznym ilustracje z napisanymi w edytorze tekstowym własnymi tekstami.
     W ramach szkolnej poligrafii za pomocą komputera uczniowie mogą redagować szkolną gazetkę, integrując w ten sposób swe środowisko i umożliwiając prezentowanie zainteresowań uczniów na jej łamach.
     Komputerowa edukacja ma perspektywę w nauczaniu wszystkich treści, zgodnie z założeniami nauczania zintegrowanego.
Proces edukacji wsparty komputerem obejmuje różne formy czynności, np.: ćwiczenia wspomagane przez komputer, symulację z modelami sytuacyjnymi oraz gry dydaktyczne indywidualne i zespołowe.
     Komputer nie tylko wspiera, ale także rejestruje efekty uczenia się, wskazuje trudności, daje dodatkowe wyjaśnienia.
Poza tym komputer może sprawdzać poziom przygotowania i osiągnięcia uczących się, przekazywać treści programowe wspierając je ilustracjami, eksponować ćwiczenia do samodzielnego wykonania oraz przechowywać w pamięci osiągnięcia i poprzednie etapy uczenia się.
     Kolejnym sposobem wykorzystania komputera do przygotowywania się do zajęć i przeprowadzania procesu dydaktycznego jest korzystanie z Internetu, który staje się coraz bardziej dostępny i powszechny.
     Jest to bowiem kolejny środek służący wymianie informacji. Poprzez Internet użytkownicy komputerów uzyskują wszelkiego rodzaju informacje, mogą odbierać i wysyłać między sobą pocztę elektroniczną - ale nie tylko.
     W Internecie można znaleźć informacje na każdy temat, jaki nam przyjdzie do głowy.
     Sieć sieci to niewyczerpane źródło wiedzy, nieustannie aktualizowanej i poszerzanej. Ważne jest również to, iż wszystkie informacje jakie znajdziemy w Internecie możemy wydrukować.
     Doskonałe efekty daje korzystanie ze wspomnianych już stron www.dzieci.pl, gdzie dziecko szybko i obiektywnie zostaje ocenione za prawidłowe wykonanie polecenia.
     Aby właściwie wykorzystać Internet w procesie dydaktycznym, powinniśmy zacząć od przetestowania wszelkich praktycznych aspektów tzn. szybkości połączenia, ewentualne trudności, umiejętność posługiwania się programami do przeglądania zasobów Internetu (najpopularniejsze to Internet Explorer i Netscape Navigator). Na podstawie prób stwierdzam, że przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu "na żywo" jest zwykle kłopotliwe ze względu na problemy z połączeniem.
     Warto przypomnieć, że korzystanie z Internetu podczas zajęć powinno przebiegać zawsze pod kontrolą nauczyciela.

materiał opracowała

mgr Lidia CzyżewskaPowrót do Top Secret