By wierzyć w siebie,
muszę mieć kogoś,
kto we mnie wierzy.

S. Garczyński

TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Jak pomóc dzieciom dyslektycznym?

    Co to jest terapia?

    Zacznijmy od wyjaśnienia terminu "terapia" oraz przybliżenia głównych jej założeń, zasad prowadzenia i kierunków oddziaływania.

terapia - z greckiego "terapera" czyli leczenie
terapia - wszelkiego rodzaju forma pomocy udzielanej pacjentowi, mająca na celu usuwanie wszelkich dolegliwości
terapia - system działań stosowanych nie tylko w stosunku do ludzi chorych lecz także jednostek mających wszelkiego rodzaju zaburzenia

    Podmiotem terapii jest zawsze człowiek, często dziecko. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko nie zdaje sobie sprawy z własnych dysfunkcji, nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o rozpoczęciu terapii. Dlatego dorośli, szczególnie środowisko rodzinne, a także nauczyciele, wychowawcy mają przed sobą ogromne zadanie - wychwycenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i odchyleń od normy w zachowaniu dziecka i podjęcie terapii (gdy istnieje taka możliwość), w celu ich usunięcia.
    W procesie terapii dziecka istnieje potrzeba objęcia nią całego środowiska, w którym ono żyje, gdyż inaczej istnieje groźba, że pozytywne wzorce (np. poprawnego mówienia) zdobyte podczas terapii prowadzonej tylko w szkole nie utrwalą się dziecku (np. w domu rodzinnym dziecko nie będzie słyszało poprawnej mowy itp.). W procesie terapii dziecka istotne jest także prowadzenie zajęć w formie zabawy.
    Terapia musi być prowadzona dwukierunkowo (jest to tzw. psychomotoryka):

 • usprawnienie funkcji motorycznych
 • usprawnienie funkcji psychicznych

    W terapii ważne są cztery elementy:

 • terapeuta - osoba empatyczna, z umiejętnością nawiązywania stosunków interpersonalnych, komunikatywna, posiadająca odporność na niepowodzenia w terapii
 • dziecko z zaburzonymi funkcjami
 • grupa, czyli zespół którym zajmuje się terapeuta, w którym dzieci różnią się między sobą rodzajem zaburzeń, wiekiem metrykalnym itd. i oddziaływują na siebie korzystnie
 • zadania, a więc to, co musimy zrealizować na podstawie diagnozy

    Wyróżniamy cztery rodzaje oddziaływań terapeutycznych:

 1. Aspekt psychoterapeutyczny:
  • kształtowanie postawy uczestnictwa,
  • uczenie sposobów pokonywania trudności
  • budowanie wiary we własne siły i umiejętności.
 2. Oddziaływanie psychokorekcyjne - są to zabiegi usprawniające określoną funkcję (np. kinezjoterapia, logoterapia itd.).
 3. Oddziaływania psychodydaktyczne - czyli specjalne metody dydaktyczne (np. w nauce czytania - metoda sylabowa).
 4. Oddziaływania ogólnorozwojowe - wzbogacanie dziecka w zainteresowania, wiedzę o świecie itd.

    Przystępując do terapii musimy uwzględnić główne założenia:

 • głównie dom
 • wczesna diagnoza (choć warto pamiętać, że pomocy należy udzielać w każdym wieku, nigdy nie jest na nią za późno)
 • terapia w oparciu o badania specjalistyczne

    Warto przestudiować także zasady terapii pedagogicznej:

 • integracji
 • adekwatności
 • indywidualizacji (tempo dostosowane do dziecka)
 • podmiotowego i całościowego objęcia działu
 • zasada "drobnych kroków"
 • systematyczności i intensywnego oddziaływania
 • doprowadzania rozpoczętej pracy do końca
 • wdrażania do samokontroli
 • akceptacji, pogody ducha
 • właściwego wzmacniania, nagrody
 • eliminowania frustracji, nie obniżania oceny dziecka, ocena za wkład pracy, nie za efekt
 • przestrzegania jednolitego systemu oddziaływań w klasie, w domu i w terapii pedagogicznej

    Istnieją dwa kierunki oddziaływania terapii:

 • bezpośrednio na dziecko
 • pośrednio na szkołę, dom

    Co to jest dysleksja rozwojowa?

    Wiemy już, co to jest terapia, kto ją prowadzi i jakie zasady obowiązują podczas prowadzenia terapii. Nadszedł czas, żeby przyjrzeć się trudnościom, z którymi chcemy walczyć i które są tematem tego opracowania, czyli trudnościom w uczeniu się przez dzieci czytania i pisania.
    Takie specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu najczęściej określa się terminem dysleksja rozwojowa. Określenie specyficzne wskazuje na wąski zakres trudności w uczeniu się i ich szczególny charakter. To odróżnia je od powszechnie znanych trudności w uczeniu się, pojawiających się u dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej lub w wyniku zaniedbań pedagogicznych i środowiskowych oraz braku motywacji do nauki.
    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, nazywani uczniami dyslektycznymi lub dziećmi z dysleksją rozwojową, mają problemy z uczeniem się czytania i pisania. Trudności te występują pomimo dobrej sprawności intelektualnej (często powyżej przeciętnej lub wysokiej), posiadanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów oraz motywacji do nauki i ćwiczeń.

    Termin dysleksja rozwojowa używany jest dla określenia syndromu zaburzeń (zazwyczaj współwystępujących), do których należą:

 • dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu (w węższym ujęciu),
 • dysortografia - specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (występowanie wszelkiego typu odstępstw od prawidłowego zapisu, nie tylko błędów ortograficznych),
 • dysgrafia - specyficzne trudności w opanowaniu kaligraficznego pisma (niski poziom graficzny pisma, tzw. brzydkie pismo).

    Te różne formy specyficznych trudności mogą też pojawiać się w postaci izolowanej.
    Dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, o różnym stopniu nasilenia zaburzeń, stanowią ok. 15 % populacji szkolnej. Odsetek dzieci z głębokimi zaburzeniami o charakterze dysleksji rozwojowej ocenia się na 3-4 %. Może to oznaczać, że w ujęciu statystycznym w 30-osobowej klasie znajduje się ok. 5 uczniów z tymi problemami, w tym jedno dziecko o głębokiej postaci zaburzeń. Wskazują na to badania M. Bogdanowicz z 1997 roku.

    Dlaczego należy diagnozować specyficzne trudności w uczeniu się?

    Pedagogika zalicza dzieci dyslektyczne do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli takich, którzy wymagają w procesie uczenia się szczególnych warunków odpowiadających ich indywidualnym możliwościom i potrzebom:

 • specjalistycznych metod nauczania i opieki nauczyciela o specjalnym przygotowaniu,
 • zróżnicowania tempa nauczania,
 • dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia.

    Dysleksji często towarzyszą zaburzenia emocjonalne. Z reguły mają one charakter wtórny, gdyż są skutkiem długoletnich niepowodzeń szkolnych. Najpoważniejsze konsekwencje tych niepowodzeń to neurotyczny rozwój osobowości lub wystąpienie zaburzeń motywacji - zniechęcenia do nauki i pracy nad sobą.

    Jakie są formy pomocy dla osób z dysleksją rozwojową?

    Oddziaływania pedagogiczne wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu określa się mianem terapii pedagogicznej prowadzonej pod kierunkiem nauczyciela-terapeuty o specjalistycznym przygotowaniu.
    Pomoc terapeutyczną w Polsce uporządkowano w system, który odpowiada potrzebom dzieci o różnym nasileniu trudności w czytaniu i pisaniu:

 • pomoc rodziców pod kierunkiem nauczyciela,
 • zespół korekcyjno-kompensacyjny w przedszkolu i szkole,
 • terapia indywidualna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • klasy terapeutyczne i integracyjne,
 • stacjonarne oddziały terapeutyczne dla dzieci z głęboką dysleksją rozwojową i wtórnymi zaburzeniami.

    Postępy w terapii pedagogicznej zależą przede wszystkim od głębokości i zakresu zaburzeń powodujących specyficzne trudności w uczeniu się, poziomu sprawności intelektualnej dziecka, od tego, jak wcześnie podjęto pracę terapeutyczną i czy odbywa się ona przy współudziale rodziców i nauczyciela w szkole.

    Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?

    Oto zasady pracy:

 • interfalacji - ćwiczenie tej samej funkcji za pomocą różnych technik, sposobów, by funkcja ujawniła się nie tylko w gabinecie terapeutycznym, ale również w klasie,
 • jednoczesne stosowanie ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych (usprawnia funkcje słabsze, rozwija i podtrzymuje funkcje sprawniejsze),
 • oparcie edukacji na uczeniu polisensorycznym (wielozmysłowym),
 • zasada współdziałania terapeuty, nauczyciela i rodziców w terapii pedagogicznej.

    Zasady te w pełni realizuje metoda 18 struktur wyrazowych. Opiera się ona na analizie sylabowo-głoskowej wyrazów w powiązaniu z ich budową literową. Celem tej metody jest nauczyć automatycznego nazywania kształtów fonogramów, czyli kombinacji liter oraz rozwijać zdolność umieszczania ich w słowie, w odpowiedniej kolejności. Aby dziecko miało jasny obraz tego, jak zbudowane są konkretne wyrazy, posługujemy się kolorami powszechnie stosowanymi nie tylko w terapii pedagogicznej.
    Kolor czerwony przypisujemy literom odpowiadający samogłoskom, czarny spółgłoskom, a zielony sylabie. Kolor ogranicza pewną całość, którą należy przeczytać, zapamiętać i napisać.
    Do stałego zestawu ćwiczeń powtarzających się w kolejnych 18 częściach, stanowiących całość metody należą:

 • graficzny schemat budowy wyrazów,
 • suwaki,
 • wprawki,
 • łańcuchy sylabowo-wyrazowe,
 • słuchowe i wzrokowe różnicowanie słów dźwiękowo i graficznie podobnych,
 • słuchowe i wzrokowe wersje ćwiczenia: Co się kryje w tym wyrazie?
 • tworzenie nowych wyrazów o aktualnie omawianej strukturze z wybranych liter lub sylab wyrazów ilustrowanych na obrazkach,
 • rozsypanki wyrazowo-zdaniowe,
 • zagadki,
 • czytanie zdań złożonych z wyrazów o znanej strukturze sylabowo-literowej na materiale drukowanym oraz pisanie ich z pamięci,
 • pisanie zdań ze słuchu.

    Omawianą metodą można posługiwać się w pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym lub dysgraficznym, na dowolnym etapie zaawansowania dziecka w opanowaniu tych technik i niezależnie od rodzaju zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych, leżących u ich podłoża.
    Dokładny opis przedstawionej wyżej metody znajduje się w książce Ewy Kujawy i Marii Kurzyny pt. "Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu". Jest to pozycja, z którą na pewno warto się zapoznać, a ćwiczenia tam zawarte stosować w praktyce.
Pamiętajmy - wytrwałość jest drogą do sukcesu!

Literatura:

 1. A. Rentflejsz-Kuczyk Jak pomóc dzieciom dyslektycznym ? Warszawa 1999
 2. J. Piaget B. Inhelder Psychologia dziecka Wrocław 1999
 3. M. Bogdanowicz Trudności w pisaniu u dzieci Gdańsk 1989
 4. E. Kujawa M. Kurzyna Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu Warszawa 1994

    

materiał przygotowała

mgr Katarzyna StolarskaPowrót do Top Secret