Opracowanie:
mgr Monika Dziekan

Scenariusz lekcji z j. polskiego
w kl. V

    Lekcja poświęcona jest poznaniu historii miasta i legend z nim związanych. Temat został podjęty w związku z realizowaniem przeze mnie ścieżki regionalnej.

CZAS TRWANIA: 45 minut

CELE LEKCJI:

UCZEŃ

 • Poszerza wiedzę o Pionkach i okolicy,
 • Poznaje lokalną topografię miasta,
 • Zdobywa wiadomości o lokalnej i regionalnej kulturze,
 • Kształci umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji o książkach, biuletynach, czasopismach,
 • Prezentuje swą wiedzę przed klasą,
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę w trakcie wykonywania poleceń.

METODY PRACY:

 • Metoda projektu, elementy dramy (inscenizacja),

FORMA PRACY:

 • Praca w grupach 5-6 osobowych

POMOCE DYDAKTYCZNE:

 • Wystawa książek o Pionkach i Puszczy Kozienickiej,
 • Albumy o Pionkach, wykonane przez uczniów,
 • Gazetka ścienna wraz z informacjami i zdjęciami o naszym mieście,
 • Fotografie - Pionki nocą,
 • Plakaty reklamujące Pionki,
 • Wizytówki grup (bibliografie, literaci, aktorzy, plastycy).

UWAGA!

Ze względu na przygotowanie się uczniów do tej jednostki lekcyjnej, podzieliłam klasę na grupy. Dwa tygodnie przed terminem zajęć przydzieliłam im zadania.

TEMAT LEKCJI: Moje miasto w legendach.

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe
 2. Wstęp:
  Ważnym elementem kształcenia jest praca twórcza ucznia. Dlatego postanowiłam aby temat: "Moje miasto w legendach" został przygotowany właśnie przez Was. Myślę, iż Wasze zaangażowanie w tę pracę dla wspaniałe rezultaty, które za chwilę będziemy podziwiać.
 3. Zapisanie tematu lekcji
 4. Rozwinięcie

Jak już wspomniano uczniowie zostali podzieleni na grupy zgodnie z przydziałem zadań. Oto ich prezentacja:

    Przykłady - spodziewane efekty

 • Grupa I Bibliografowie - wyszukali materiały dotyczące historii miasta
 • Grupa II Literaci - ułożyli własną legendę o mieście
 • Grupa III Aktorzy - w oparciu o jedną z legend przygotowali jej inscenizację
 • Grupa IV Plastycy - przygotowali projekt, plakat reklamujący Pionki pod hasłem: "Przyjedź do..."
 1. Podsumowanie i omówienie lekcji.
  Uważam, że wszystkie grupy wywiązały się z przedzielonych zadań. Efektem waszego zaangażowania są plakaty, ułożone legendy, inscenizacja, jak również materiały bibliograficzne. Myślę, że i wy jesteście zadowoleni ze swoje pracy i metodę projektu zastosujecie jeszcze przy innych tematach na lekcji j. polskiego.
 2. Ocena pracy uczniów.
 3. Praca domowa:
  1. Ułóż kilka haseł reklamowych zachęcających do przyjazdu do Pionek
  2. Narysuj dowolną techniką herb miasta Pionki

  Dla chętnych: Wykonam makietę naszego miasta.


Pionki dn. .....................

ARKUSZ EWALUACJI
(ankieta zbiorcza)

Lekcja języka polskiego w klasie V: "Moje miasto w legendach".


Uczestniliście w lekcji "Moje miasto w legendach", zaznaczcie znakiem "x" odpowiedzi na poniższe pytania (Tak, Nie Wiem, Nie).
Informacja w ten sposób uzyskana, będzie dla mnie niezwykle cenna w doskonaleniu warsztatu pracy.

Lp. Pytania TAK NIE WIEM NIE
1. Czy rozumiecie na czym polega metoda projektu?      
2. Czy chcielibyście pracować tą metodą na innych jednostkach lekcyjnych?      
3. Czy odpowiada Wam praca w grupie?      
4. Czy atmosfera w klasie w czasie lekcji była ciekawa?      


Dziękuję za wypełnienie ankiety - Monika Dziekan

   Powrót do Top Secret