"MIEJSCE PIONEK W UNII EUROPEJSKIEJ"

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III.

Temat dnia: "Miejsce Pionek w Unii Europejskiej"

Czas trwania: 180 minut.

Cel główny: Poznanie miasta.

Cele operacyjne:

Wiadomości:

 1. Uczeń pamięta:
  - w jakim województwie leżą Pionki i jaka płynie w pobliżu rzeka,
  - liczbę ludności Pionek,
  - terminy: unia, integracja,
  - państwa członkowskie Unii Europejskiej.
 2. Uczeń potrafi:
  - wymienić władze Pionek,
  - wyjaśnić genezę powstania nazwy "Pionki",
  - opowiedzieć legendę o Pionkach,
  - wyjaśnić problemy miasta,
  - rozumie potrzebę przynależności Polski do Unii Europejskiej,
  - wskazać cel integracji europejskiej.

Umiejętności:

 1. Uczeń umie:
  - umiejscowić Pionki na mapie Polski i Europy,
  - wskazać na planie Pionek ośrodki przemysłowe, kulturalne,
  - wymienić główne przyczyny zagrożenia środowiska w swojej miejscowości,
  - pokazać na mapie Europy państwa należące do Unii Europejskiej,
  - wyróżnić cechy charakterystyczne poszczególnych państw,
  - zaprojektować trasę wycieczki po Pionkach,
  - dostrzegać zależności zjawisk gospodarczych, kulturalnych.

Formy pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna.

Metody pracy: obserwacja bezpośrednia, pośrednia, współpraca z biblioteką szkolną , pedagogiczną, wywiady, korzystanie ze źródeł informacji geograficznej, historycznej, plastycznej, praca z tekstem źródłowym, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: ilustracje, wycinki z prasy, widokówki, przeprowadzony wywiad, schematyczna mapka, plan miasta Pionek, informacje na temat miasta , mapa fizyczna Europy, mapa konturowa Europy, tekst źródłowy, słowniczek pojęć, encyklopedia.

Przebieg zajęć:

1) Wprowadzenie do tematu zajęć - nauczyciel objaśnia temat zajęć, podaje podstawowe informacje o Unii Europejskiej. Uczniowie wyszukują w encyklopedii lub słowniku pojęć: unia, integracja. Wspólna analiza tekstu zawierającego podstawowe informacje o Unii Europejskiej.

Wspólnota Europejska składa się z 15 państw członkowskich , które rozstrzygają większość swoich spraw samodzielnie i niezależnie. Wspólnota Europejska reguluje niektóre kwestie dotyczące handlu, eksportu, importu, ochrony środowiska i innych. Siedzibą Komisji Europejskiej jest Bruksela, stolica Belgii. Trybunał Sprawiedliwości czuwa nad przestrzeganiem przyjętych "ustaw". W skład Trybunału wchodzi 15 sędziów i rzeczników generalnych. Komisja Europejska liczy 19 członków zwanych komisarzami, którzy działają przez 4 lata w imieniu całej Wspólnoty Europejskiej. Zgłoszone propozycje są konsultowane z Parlamentem Europejskim . Parlament składa się z 626 członków wybieranych co 5 lat przez obywateli. Wszelkie decyzje podejmuje15 osobowa Rada Ministrów Wspólnoty. Ministrowie analizują ustawy i poddają je pod głosowanie.

2) Podział klasy na 5 grup (po 4-5 dzieci), przydział czynności dla poszczególnych grup:

Grupa I

 • przygotowuje zagadnienia związane z położeniem Pionek w Polsce, w województwie, ukształtowaniem powierzchni, (widokówki, zdjęcia, wycinki z prasy lokalnej).

Grupa II

 • przygotowuje historię powstania miasta- legendę o Pionkach, herbie miasta - współpraca z biblioteką.

Grupa III

 • przygotowuje wywiad , spotkanie z władzami miasta (wcześniej umówione przez nauczyciela) i z panem dyrektorem (perspektywy rozwoju miasta, szkoły).

Grupa IV

 • opracowuje trasę wycieczki po Pionkach z zaznaczeniem
 • ważniejszych miejsc ( plan miasta, schematyczna mapka miasta).

Grupa V

 • wyszukuje państw należących do Unii Europejskiej, zaznacza je na mapie konturowej Europy, szuka cech charakterystycznych dla poszczególnych państw np. państwo Francja - stolica -Paryż - jest tu słynna wieża Eiffla.

3) Prezentacja grup:

 • wszyscy uczniowie z danej grupy biorą udział w prezentacji, wysłuchanie wszystkich grup, zadawanie pytań, wyjaśnianie.
 • Dyskusja na temat szans wejścia Polski do Unii Europejskiej - metodą burzy mózgów.

4) Ocena pracy.
Zapowiedź złożenia zgromadzonych materiałów w album przedstawiający historię i teraźniejszość Pionek. Wyszukanie w internecie i nawiązanie współpracy ze Szkolnym Klubem Europejskim działającym najbliżej Pionek, zaproszenie innych uczniów do współpracy, zorganizowanie seminarium.

materiał przygotowała

mgr Jolanta MajcherPowrót do Top Secret