Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka
w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo)
 
Dział: Podstawy obsługi systemu Windows (Eksplorator Windows)

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie zna pojęć: plik, folder, ikona.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi uruchomić programu Eksplorator Windows i utworzyć folderu.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcia plik, folder, ikona.

Umiejętności

 • uczeń potrafi uruchomić program Eksplorator Windows i przy pomocy nauczyciela utworzyć najprostszym sposobem pusty folder i plik tekstowy.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcia: oznaczenie dysku, drzewiasta struktura katalogów, katalog główny, gałąź drzewa katalogów.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wykonywać przy pomocy myszy takie operacje na plikach i katalogach jak: kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy, usuwanie. Przegląda strukturę katalogów umiejętnie rozwijając i zwijając gałęzie katalogów.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna metody kopiowania i przenoszenia danych za pośrednictwem schowka systemowego oraz metody usuwania i zmiany nazwy plików i folderów za pośrednictwem klawiatury.

Umiejętności

 • uczeń potrafi bezbłędnie utworzyć przedstawioną strukturę katalogową wykonywać operacje związane z plikami i folderami za pośrednictwem myszy i klawiatury.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • Zna przeznaczenie narzędzi zgrupowanych w pasku narzędzi Eksploratora Windows.

Umiejętności

 • Potrafi zmienić wygląd okna folderu (duże ikony, małe ikony, lista, szczegóły) oraz uporządkować pliki i foldery wg kryteriów (nazwa, typ, rozmiar, data).

Celujący:

Wiadomości

 • uczeń wie o istnieniu takich atrybutów plików jak: tylko do odczytu, ukryty, archiwalny systemowy i zna ich zastosowanie.

Umiejętności

 • uczeń potrafi zmieniać atrybuty plików i folderów, ukryć/pokazać plik lub folder, włączyć/wyłączyć widoczność rozszerzeń plików i katalogów.
Dział: Arkusz kalkulacyjny (w oparciu o pakiet Microsoft Works 4.0)

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie potrafi powiedzieć do czego można wykorzystać arkusz kalkulacyjny, nie zna pojęcia: komórka arkusza kalkulacyjnego, kolumna arkusza kalkulacyjnego, wiersz arkusza kalkulacyjnego.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi uruchomić programu arkusza kalkulacyjnego lub wprowadzać danych do wybranych komórek.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń wie do czego można wykorzystać arkusz kalkulacyjny, zna pojęcie: komórka arkusza kalkulacyjnego, kolumna arkusza kalkulacyjnego, wiersz arkusza kalkulacyjnego.

Umiejętności

 • uczeń potrafi uruchomić program arkusza kalkulacyjnego i wprowadzić dane we wskazane komórki.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcia: adres komórki arkusza kalkulacyjnego, formuła.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wykonać proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) posługując się formułami i adresami komórek zawierającymi dane.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna narzędzia pozwalające zmieniać wygląd arkusza kalkulacyjnego, pamięta skróty klawiaturowe umożliwiające: wycinanie, kopiowanie i przenoszenie danych przez schowek. Wie o możliwości szybkiego wypełniania arkusza przy pomocy myszy i poleceń z paska menu (Wypełnij w prawo, Wypełnij w dół, Wypełnij serią). Zna sposób wstawienia do formuły funkcji.

Umiejętności

 • uczeń potrafi zmienić format komórek arkusza kalkulacyjnego: czcionkę, wyrównanie, obramowanie, cieniowanie oraz typ danych prezentowanych w komórce (waluta, tekst, stałoprzecinkowy itp.). Zauważa możliwości i stosuje przy wprowadzaniu danych wypełnianie serią wykorzystując w tym celu przynajmniej mysz. W tworzonych przez siebie formułach potrafi prawidłowo wykorzystać funkcje obliczające: sumę, minimum, maksimum, wartość średnią.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń wie, w jaki sposób można przy pomocy arkusza kalkulacyjnego tworzyć wykresy reprezentujące dane, zna podstawowe typy wykresów. Potrafi wyjaśnić pojęcia: seria danych, legenda, etykiety danych.

Umiejętności

 • uczeń potrafi samodzielnie wykonać wykres słupkowy i kołowy, uzupełnić go tytułem i legendą oraz zmienić wygląd poszczególnych serii przedstawionych na wykresie.

Celujący:

Wiadomości

 • uczeń zna zagadnienia związane z arkuszem kalkulacyjnym nie omawiane na zajęciach.

Umiejętności

 • potrafi wykorzystywać inne funkcje niż prezentowane na zajęciach, potrafi zmienić opcje programu, konfigurować pasek narzędzi itp.
Dział: Sieci komputerowe.

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie potrafi swoimi słowami opisać znaczenia terminów: sieć komputerowa, grupa dyskusyjna, nick, nie wie czym jest sieć komputerowa Internet.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi zalogować się do lokalnej sieci komputerowej oraz uruchomić programu przeglądarki internetowej, a także załadować strony WWW spod podanego adresu.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczenia zna następujące terminy i potrafi je objaśnić swoimi słowami: sieć komputerowa, grupa dyskusyjna, nick, Internet.

Umiejętności

 • uczeń potrafi zalogować się do lokalnej sieci komputerowej, uruchomić program przeglądarki internetowej i załadować stronę spod podanego adresu.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcie odsyłacz (link), rozumie zasadę działania połączeń między różnymi dokumentami WWW. Wie do czego służy wyszukiwarka, zna nazwę przynajmniej jednego serwisu wyszukującego. Umie wyjaśnić znaczenia skrótów: LAN, MAN, WAN.

Umiejętności

 • uczeń potrafi posługiwać się odsyłaczami hipertekstowymi, wprowadzać proste zapytania do wyszukiwarki oraz przeglądać rezultaty wyszukiwania. Jest świadomy niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z różnymi aspektami korzystania z sieci.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń umie wyjaśnić pojęcie "protokół wymiany informacji" wie co oznacza skrót http, ftp, zna sposoby tworzenia zapytań z wykorzystaniem operatorów "+" i "-" oraz wieloznaczników przy wyszukiwaniu plików. Zna pojęcia: serwer, stacja robocza.

Umiejętności

 • potrafi wyszukać w zasobach sieci plik o podanej nazwie, korzystając z określonego serwisu wyszukiwawczego np. www.internauci.pl. Potrafi wskazań w sieci lokalnej komputer będący serwerem lub stacją roboczą.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń wie jakie zasady obowiązują podczas korzystania z serwerów grup dyskusyjnych, oraz jaki program może być wykorzystany do przeglądania ogłoszeń tychże grup.

Umiejętności

 • uczeń potrafi pobrać spis grup dyskusyjnych z określonego przez nauczyciela serwera oraz subskrybować określone grupy dyskusyjne, a także umieszczać i odczytywać ogłoszenia.

Celujący:

Wiadomości

 • wykracza wiadomościami poza treści prezentowane na zajęciach.

Umiejętności

 • wykracza umiejętnościami poza zagadnienia prezentowane na lekcji.
Dział: Programowanie komputerów (język programowania MSW LOGO)

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie potrafi podać definicji programu komputerowego, nie zna żadnego polecenia do sterowania żółwiem Logo.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi uruchomić programu MSW Logo, nie potrafi w jakikolwiek sposób sterować żółwiem.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń potrafi podać definicję programu komputerowego, zna podstawowe polecenia sterujące żółwiem.

Umiejętności

 • potrafi uruchomić program MSW Logo, i potrafi sterować żółwiem wykorzystując polecenia: fd, lt, rt, bk, pu, pd, cs.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna następujące polecenia sterujące żółwiem Logo: pe, ppt, circle, circle2, st, ht.

Umiejętności

 • uczeń potrafi zastosować polecenia: pe, ppt, circle, circle2, st, ht w sterowaniu żółwiem.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna polecenia następujące instrukcje sterujące żółwiem, ellipse, ellipse2, arc, arc2, SetPC, SetScreenColor. Wie jak utworzyć procedurę.

Umiejętności

 • uczeń potrafi zastosować podczas pracy z żółwiem Logo polecenia: ellipse, ellipse2, arc, arc2, SetPC, SetFC, SetScreenColor. Potrafi samodzielnie utworzyć procedurę grupującą polecenia żółwia.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna takie polecenia żółwia jak: SetPenSize, Fill, PenReverse. Wie w jakim celu wykorzystujemy pętlę oraz zna konstrukcję pętli Repeat.

Umiejętności

 • uczeń potrafi w pracy z żółwiem wykorzystywać polecenia SetPenSize, Fill, PenReverse. Potrafi przy pomocy nauczyciela utworzyć procedurę zawierającą pętle Repeat.

Celujący:

Wiadomości

 • posiada wiadomości wykraczające poza materiał prezentowany na lekcji.

Umiejętności

 • potrafi samodzielnie wykonać prosty projekt graficzny realizowany przy użyciu procedur i lub funkcji. Przy tworzeniu procedur i funkcji wykorzystuje w prawidłowy sposób parametry.
materiał przygotował
mgr inż. M. Warchoł


| Top Secret | Kryteria-spis | Klasa IV | Klasa V |