Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka
w klasie 5 Szkoły Podstawowej (1 godzina przedmiotu tygodniowo)
 
Dział: Edytor tekstów (w oparciu o pakiet Microsoft Works 4.0)

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie wie do czego można wykorzystać edytor tekstów oraz nie zna nazwy żadnego edytora tekstów.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi uruchomić edytora tekstów.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń wie, jak należy wprowadzać znaki diakrytyczne, oraz w których miejscach między wyrazami umieszczać znaki interpunkcyjne, a także w jaki sposób należy zmienić format czcionki (kształt, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie).

Umiejętności

 • uczeń potrafi wprowadzić prosty tekst, prawidłowo umieszczając znaki interpunkcyjne i znaki końca akapitu, oraz zmienić format czcionki.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna sposoby formatowania akapitu i wie do czego może służyć linijka. Zna pojęcia: ClipArt, otaczanie tekstem.

Umiejętności

 • uczeń potrafi zmienić wygląd akapitu przez zmianę sposobu wyrównania (do lewej, do prawej, do środka, do lewej i prawej). Potrafi zmienić wcięcia akapitu w stosunku do marginesów oraz odstępy między wierszami akapitu. Umiejętnie wstawia do dokumentu gotowe rysunki z galerii ClipArt oraz potrafi odczytać i zapisać dokument na dysku.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcia indeks górny i indeks dolny odnoszące się do pionowego położenia czcionki w wierszu. Wie o możliwości obramowania i wycieniowania akapitu. Zna pojęcia: WordArt, tabela.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wprowadzać tekst zawierający napisy umieszczone w dolnym i górnym indeksie. Umie ozdobić akapit poprzez dodanie obramowania i cieniowania. Potrafi wstawić do dokumentu ozdobny napis korzystając z modułu WordArt oraz utworzyć tabelę korzystając z kreatora tabel. Wykorzystuje narzędzia do sprawdzania pisowni.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń wie do czego służą tabulatory oraz zna ich typy. Potrafi wytłumaczyć jakie kroki należy podjąć w celu wstawienia do dokumentu obiektu Microsoft Equations.

Umiejętności

 • uczeń potrafi użyć tabulatorów do tworzenia tekstu kolumnowego lub spisu treści, a także wie jak zmienić typ tabulatora i jego położenie na linijce. Umie utworzyć wzór matematyczny przy wykorzystaniu modułu Microsoft Equations. Potrafi zastosować własne obramowanie i cieniowanie w stosunku do tabeli.

Celujący:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcia: tabulator domyślny, nagłówek i stopka strony. Zna funkcje edytora tekstów nie prezentowane na zajęciach.

Umiejętności

 • uczeń potrafi zmienić położenie tabulatorów domyślnych, wprowadzić tekst i kody do nagłówka i stopki strony. Potrafi wykorzystywać takie funkcje programu jak: Znajdź/Zamień, Zakładka, Szybki tekst, Znak specjalny, Szybkie formatowanie itp.
Dział: Internet i WWW.

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie wie czym jest sieć komputerowa Internet, nie zna nazwy żadnej przeglądarki internetowej.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi uruchomić przeglądarki internetowej i wprowadzić adresu strony.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń wie czym jest sieć komputerowa Internet i zna nazwę przynajmniej jednej popularnej przeglądarki internetowej.

Umiejętności

 • uczeń potrafi uruchomić przeglądarkę internetową i wprowadzić podany adres strony.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcie odsyłacz (link), rozumie zasadę działania połączeń między różnymi dokumentami WWW. Wie do czego służy wyszukiwarka, zna nazwę przynajmniej jednego serwisu wyszukującego oraz wie do czego służy poczta elektroniczna.

Umiejętności

 • uczeń potrafi posługiwać się odsyłaczami hipertekstowymi, wprowadzać proste zapytania do wyszukiwarki oraz przeglądać rezultaty wyszukiwania. Jest świadomy niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z różnymi aspektami korzystania z sieci.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń umie wyjaśnić pojęcie "protokół wymiany informacji" wie co oznacza skrót http., zna sposoby tworzenia zapytań z wykorzystaniem operatorów "+" i "-". Wie w jaki sposób tworzone są adresy kont pocztowych E-Mail. Rozumie ogólne zasady dotyczące ochrony danych i praw autorskich ich właścicieli.

Umiejętności

 • uczeń potrafi przeszukiwać zasoby WWW wprowadzając do wyszukiwarki zapytania w formie wyrażeń złożonych. Potrafi samodzielnie wysłać list elektroniczny.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń wie do czego służy "katalog stron internetowych", gdzie szukać katalogów oraz jak z nich korzystać. Zna operatory logiczne wyszukiwania. Zna pojęcia HTML, URL.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wyszkiwać informacje posługując się złożonymi zapytaniami, potrafi swobodnie poruszać się po dowolnym katalogu stron internetowych.

Celujący:

Wiadomości

 • posiada wiadomości wykraczające poza materiał omawiany na lekcji, zna m.in. pojęcia: adres IP, ftp, itp.

Umiejętności

 • potrafi pobierać pliki z zasobów WWW.
materiał przygotował
mgr inż. M. Warchoł


| Top Secret | Kryteria-spis | Klasa IV | Klasa VI |