Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka
w klasie 4 Szkoły Podstawowej (1 godzina przedmiotu tygodniowo)
 
Dział: Budowa i obsługa komputera.

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie zna podstawowych zasad bezpiecznej pracy z komputerem, nie potrafi nazwać podstawowych elementów składowych stanowiska komputerowego.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputera.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego, zna ogólne zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

Umiejętności

 • uczeń potrafi prawidło włączyć komputer i prawidłowo zakończyć pracę w systemie operacyjnym Windows.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna przeznaczenie klawiszy klawiatury, ze szczególnym uwzględnieniem klawiszy Shift, Caps Lock, Enter, Alt, Backspace, Delete, itp.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wprowadzać prosty tekst korzystając z programu Notatnik i wie jak uzyskać polskie znaki diakrytyczne.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna przeznaczenie podstawowych urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka), potrafi wymienić podstawowe części składowe jednostki centralnej i zna przeznaczenie niektórych z nich. Uczniowi znane są pojęcia, dysk stały, dyski elastyczne, CD-ROM.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wskazać na skaner, drukarkę oraz poprawnie posługiwać się terminologią związaną z nazewnictwem części komputerowych

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna wszystkie części składowe jednostki centralnej, przeznaczenie pamięci RAM, ROM, potrafi objaśnić znaczenie jednostek informacji: bit, bajt, kilobajt, itp.

Umiejętności

 • uczeń potrafi rozróżnić wskazane części składowe jednostki centralnej.

Celujący:

Wiadomości

 • wykracza wiadomościami poza omawiany na lekcji materiał w zakresie związanym ze sprzętem komputerowym.
Dział: Podstawy obsługi systemu Windows.

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie zna terminologii związanej z elementami okna systemu Windows, nie zna pojęć plik, folder, nie potrafi wskazać pulpitu i paska zadań.

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi wykonać podstawowych manipulacji związanych z oknem Windows.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń zna nazewnictwo podstawowych elementów składowych okna Windows i pulpitu (pasek zadań, pulpit, ikona).

Umiejętności

 • uczeń potrafi uruchomić wskazany program poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów oraz dokonać podstawowych czynności związanych z pracą z oknem (maksymalizacja, minimalizacja, zmiana rozmiaru okna, zamknięcie okna.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcia pliku i katalogu oraz potrafi podać przeznaczenie tychże elementów.

Umiejętności

 • uczeń potrafi rozróżnić w systemie operacyjnym ikony reprezentujące pliki i foldery, potrafi manipulować oknem Windows przy użyciu myszy.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcie "rozszerzenie nazwy pliku" i umie wymienić rozszerzenia nazw charakterystyczne dla programów i plików systemowych (exe, com, sys), wie jak wyszukać plik o zadanej nazwie.

Umiejętności

 • potrafi wskazać w wybranych folderach pliki programów i danych, potrafi wyszukać zadany plik posługując się poleceniem Start\Znajdź...

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna charakterystyczne rozszerzenia nazw plików związanych podstawowymi typami danych: dokumenty tekstowe, grafika, dźwięk, strony internetowe. Wie do czego służą wieloznaczniki (* ?) oraz potrafi wymienić znaki których nie można używać przy tworzeniu nazw plików i folderów.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wyszukiwać pliki i foldery posługując się wieloznacznikami, zamknąć, przesunąć i zmienić rozmiar okna przy pomocy klawiatury.

Celujący:

Wiadomości

 • uczeń wykracza wiadomościami poza treści prezentowane na lekcji.

Umiejętności

 • uczeń potrafi realizować wyszukiwanie danych poprzez zaawansowane opcje wyszukiwania.
Dział: Edytor grafiki Paint.

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • nie potrafi powiedzieć do czego służy edytor grafiki, nie zna nazwy żadnego edytora grafiki.

Umiejętności

 • nie potrafi uruchomić programu Paint lub nie potrafi narysować żadnego z elementów graficznych dostępnych poprzez pasek narzędzi programu.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń zna przeznaczenie paska narzędzi

Umiejętności

 • uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela uruchomić program Paint oraz narysować kilka figur geometrycznych.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń zna przeznaczenie wszystkich narzędzi zgrupowanych na pasku narzędzi - potrafi nazwać narzędzia.

Umiejętności

 • uczeń samodzielnie posługuje się paskiem narzędzi programu Paint i rysuje wszystkie dostępne elementy. Uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela zapisać wykonany rysunek we wskazanym miejscu na dysku oraz go wydrukować.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń wie, że istnieją sposoby powielania fragmentu rysunku oraz zna pojęcia: pasek narzędzi tekstowych, pole koloru, kolor pierwszoplanowy, kolor tła.

Umiejętności

 • uczeń posługuje się funkcjami związanymi z przenoszeniem, wycinaniem i kopiowaniem fragmentu rysunku przy użyciu myszy oraz potrafi zmieniać i dostosowywać kolory poprzez paletę kolorów oraz umieszczać na rysunku tekst. Potrafi samodzielnie zapisać i odczytać plik ze wskazanego miejsca dysku oraz go wydrukować.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcie "schowka" oraz przeznaczenie poleceń z menu Obraz w pasku menu programu Paint. Zna skróty klawiaturowe związane z wycinaniem, kopiowaniem i wklejaniem fragmentów rysunku.

Umiejętności

 • uczeń potrafi posługiwać się skrótami klawiaturowymi związanymi z kopiowaniem, wycinaniem i wklejaniem fragmentów rysunku przez schowek. Samodzielnie wykonuje czynności przerzucania/obracania, pochylania i odwracania kolorów fragmentu rysunku.

Celujący:

Wiadomości

 • uczeń zna prawie wszystkie polecenia paska menu programu Paint

Umiejętności

 • uczeń potrafi wykorzystać polecenia programu służące do zapisu wybranego fragmentu rysunku na dysk, wklejenia obrazu z dysku do swojego rysunku.
Dział: Podstawy obsługi systemu Windows (Zarządzanie zbiorami dyskowymi)

Wymagania:

Na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Niedostateczny:

Wiadomości

 • uczeń nie zna przeznaczenia plików i folderów i nie potrafi ich zdefiniować własnymi słowami

Umiejętności

 • uczeń nie potrafi w najprostszy sposób utworzyć pustego folderu i pliku.

Dopuszczający:

Wiadomości

 • uczeń zna definicję pliku i folderu i potrafi własnymi słowami opisać ich przeznaczenie.

Umiejętności

 • uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela utworzyć puste pliki i foldery we wskazanym miejscu struktury katalogowej.

Dostateczny:

Wiadomości

 • uczeń wie, że istnieje kilka różnych sposobów na utworzenie plików i folderów. Zna pojęcie katalogu głównego dysku i jego oznaczenie.

Umiejętności

 • uczeń samodzielnie tworzy prostą strukturę katalogową, w której umieszcza puste pliki. Potrafi utworzyć folder korzystając z menu podręcznego wywoływanego myszą i poprzez pasek menu.

Dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna pojęcie drzewiasta struktura katalogów.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wykonywać przy pomocy myszy takie operacje na plikach i katalogach jak: kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy, usuwanie.

Bardzo dobry:

Wiadomości

 • uczeń zna metody kopiowania i przenoszenia danych za pośrednictwem schowka systemowego oraz metody usuwania i zmiany nazwy plików i folderów za pośrednictwem klawiatury.

Umiejętności

 • uczeń potrafi wykonywać operacje związane z plikami i folderami za pośrednictwem myszy i klawiatury i potrafi bezbłędnie utworzyć przedstawioną strukturę katalogową.

Celujący:

Wiadomości

 • posiada wiedzę wykraczającą poza materiał prezentowany na zajęciach

Umiejętności

 • w swobodny sposób realizuje operacje związane z zarządzaniem zbiorami dyskowymi.
materiał przygotował
mgr inż. M. Warchoł


| Top Secret | Kryteria-spis | Klasa V | Klasa VI |