SZKOLNY PROGRAM
DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

BIAŁA SZKOLA DLA UCZNIÓW KL. IIA

"Z NARTAMI NA TY"

Opracowały:
mgr Barbara Glimasińska
mgr Joanna Klich

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
w Pionkach


Uczestnicy Białej Szkoły: uczniowie kl. IIa PSP nr 5 w Pionkach.

Opiekunowie: mgr Barbara Glimasińska
mgr Joanna Klich
mgr Leszek Sekuła
mgr Adam Pacan.

Czas trwania: od 3.III.2001r. do 10.III.2001 r.

Miejscowość docelowa wyjazdu: Vysne Rużbachy - Słowacja.

CELE OGÓLNE

 1. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
 2. Rozwijanie aktywności ruchowej, poprzez wdrażanie do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia.
 3. Rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego (jako jedno z zadań krajów Europy).
 4. Zapoznanie dzieci z bogactwem świata zwierzęcego i roślinnego Tatr.
 5. Poznawanie sposobu życia i tradycji innego narodu.
 6. Rozwijanie twórczości plastycznej związanej z przyrodą i uprawianiem sportów zimowych.

CELE OPERACYJNE

 1. Nauka Jazdy na nartach.
 2. Uświadomienie wpływu uprawiania sportów zimowych na zdrowie człowieka.
 3. Poznanie przyrody tatrzańskiej.
 4. Kształcenie umiejętności spostrzegania, życia przyrody za pomocą zmysłów.
 5. Wpływ rekreacji i turystyki na stan środowiska - określanie sposobów jego ochrony.
 6. Wyrażanie obrazem piękna przyrody i sportów zimowych - tworzenie prac plastycznych.
 7. Poznawanie życia i tradycji i narodu słowackiego.
 8. Kształtowanie postaw koleżeńskich i wdrażanie do prawidłowych zachowań.

METODY NAUCZANIA

Podające - pogadanka, opowiadanie, opis, instrukcja.
Eksponujące - film, ekspozycja.
Programowe - z użyciem podręcznika programowego.
Praktyczne - pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, metoda, przewodniego tekstu.
Aktywizujące - metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 1. Album, "Tatrzański park narodowy".
 2. Geograficzny atlas świata.
 3. Przewodnik, "Słowacja".
 4. Mapa Europy.
 5. Paszport.
 6. Historyjka obrazkowa.
 7. Opowiadanie pt. "Nero".
 8. Karty pracy.
 9. Legenda "O Rumcajsie zbójniku".
 10. Kasety video.
 11. Magnetowid.
 12. Papier, kredki, farby, pędzel, plastelina, nożyczki.
 13. Sprzęt sportowy: narty, buty narciarskie, kijki do nart, sanki, zimowe jabłuszka.

I FAZA PRZYGOTOWAWCZA

 1. Przygotowanie i opracowanie materiałów pomocniczych do zajęć edukacyjno - sportowych
  - opracowanie planu realizacji nauki jazdy na nartach
  - opracowanie kart pracy
  - zgromadzenie videoteki na temat przyrody tatrzańskiej
  - przygotowanie księgozbioru.
 2. Gromadzenie informacji o kulturze słowackiej.
 3. Stosowanie ćwiczeń fizycznych w celu wyrobienia trwałego nawyku dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne.
 4. Zajęcia z mapą:
  - poznawanie położenia: Tatr, Słowacji, Vysnych Rużbach
  - miejsce przekroczenia granicy polsko - słowackiej (Piwniczna; Mniszek nad Popradem)
  - główna rzeka Słowacji - Poprad.
 5. Zabawa dydaktyczna "Jestem podróżnikiem"
  - zasady bezpieczeństwa podczas podróży (jazda pociągiem).
  - zapakuj do mojego plecaka ... wskazówki na podróż.
  - umiejętność posługiwania się legitymacją szkolną, paszportem.

II FAZA WŁASCIWA

Przebieg zajęć

Dzień I (niedziela)

 1. Wyjazd (Pionki - Vysne Rużbachy).
 2. Zakwaterowanie grupy w ośrodku narciarskim.
 3. Odpoczynek, po podróży.
 4. Wycieczka - poznajemy Vysne Rużbachy (położenie miejscowości, otaczająca przyroda).
 5. Wybierany nazwę swojego pokoju.
 6. Ogłoszenie konkursu czystości - przygotowanie tablicy punktacyjnej.

Dzień II (poniedziałek)

 1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu narciarskiego.
  - zajęcia oswajające, ze sprzętem narciarskim
  - nauka poruszania się na nartach po terenie płaskim
 2. Zajęcia edukacyjne - poznawanie przyrody tatrzańskiej (świat roślin) w oparciu o album i własne obserwacje.
  - wykonanie prac plastycznych "Przyroda naszych Tatr"
 3. Nauka poruszania się na nartach w terenie płaskim.
  - podchodzenie pod stok .
 4. Spacer - wycieczka do "Krateru"

Dzień III (wtorek)

 1. Doskonalenie poruszania się na nartach
  - ćwiczenia doskonalące poruszanie się w terenie płaskim
  - nauka poruszenia się po stoku
  a) pozycja dostokowa
  b) ześlizg boczny
  c) pozycja płużna
 2. Zajęcia dydaktyczne - wpływ rekreacji i turystyki na stan środowiska - historyjka obrazkowa pt. "Dobieranie podpisów do ilustracji"
  Określenie sposobów ochrony środowiska, redagowanie przewodnika pt. "Dobre rady dla turysty".
  Wykonanie plakatu jako strony tytułowej do przewodnika - praca w grupach.
 3. Nauka jazdy na nartach:
  - jazda "pługiem"
  - na wprost
  - w linii spadku stoku
  - po stoku o małym nachyleniu
  - z kontrolowaniem prędkości do zatrzymania
 4. Oglądanie bajki ze zgromadzonej videoteki - pogadanka. Utrwalenie morału "dobro zwycięża zło"

Dzień IV (środa)

 1. Nauka jazdy na nartach:
  - doskonalenie jazdy "pługiem"
  -jazda na wprost
  - zmiana kierunku jazdy (łuki płużne, zmiana kierunku jazdy z przestępowaniem).
 2. Zajęcia dydaktyczne - poznajemy życie i kulturę naszych przyjaciół. Wycieczka do szkoły w Rużbachach - wspólne gry i zabawy z rówieśnikami ze Słowacji.
  Wymiana upominków.
 3. Nauka, jazdy na nartach - doskonalenie kierunku jazdy, nauczanie skrętu z pługu.
 4. Gry i zabawy stolikowe doskonalące spostrzegawczość i logiczne myślenie dziecka - wykonanie własnej gry planszowej, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.

Dzień V ( czwartek)

 1. Nauka jazdy na nartach - doskonalenie:
  - zmiany kierunku jazdy
  - skrętu z pługu.
 2. Zajęcia dydaktyczne- słuchanie opowiadania pt. "Nero", nawiązanie do niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą zima i góry.
  Rola górskich służb ratowniczych(GOPR) - wykonanie pracy w plastelinie - zwrócenie uwagi na estetykę prac.
 3. Doskonalenie nauki jazdy na nartach
  - skręt z pługu (pozycja doskokowa w jeździe w skos stoku)
  - jazda równoległa na wprost
  - próba skrętów równoległych
 4. Pląsy i zabawy przy ognisku - pieczenie kiełbasy.

Dzień VI (piątek)

 1. Doskonalenie umiejętności jazdy na nartach - wyciąg narciarski.
 2. Zajęcia dydaktyczne - uprawianie sportów zimowych jako jeden ze sposobów dbania o własne zdrowie i kondycję - pogadanka.
  Nauka piosenki "Narciarz" - swobodna interpretacja ruchem - słów poznanej piosenki.
 3. Doskonalenie umiejętności jazdy na nartach.

Dzień VII (sobota)

 1. Jazda na nartach - sprawdzamy swoje umiejętności.
 2. Spacer po miejscowości Rużbachy - zwiedzanie galerii kamiennych posągów.
 3. Przygotowanie do drogi powrotnej.
 4. Wyjazd (Vysne Rużbachy - Pionki).

Komentarz do realizacji programu "Biała Szkoła"

Zmiany we współczesnym świecie następują bardzo szybko. Zmienia się wiele dziedzin życia wyznaczając tym samym nowe zadania i kierunki edukacji szkolnej. Podmiotem wychowania i kształcenia jest dziecko (i jego indywidualność), które powinno mieć możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, a więc rozwijać się fizycznie, moralnie i duchowo.
Dlatego szkoła powinna wspierać i ukierunkowywać rozwój dziecka, zachowując właściwe proporcje między wiedzą, a umiejętnościami.
Spełnienie tych oczekiwań wymaga umiejętnego łączenia treści, metod, form pracy w zakresie wszystkich edukacji nauczania, ponieważ dziecko doświadcza, przeżywa i poznaje rzeczywistość poprzez aktywne działanie i aktywny kontakt ze światem.
W pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie I-III uczeń poznaje otaczający świat w kontakcie z różnymi środowiskami, toteż prezentowany program zakłada odejście od systemu klasowo - lekcyjnego na rzecz poznania nowych miejsc, życia swoich rówieśników w innym kraju oraz zdobywania nowych umiejętności, głównie jazdy na nartach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców klasy sportowej w PSP Nr 5 w Pionkach został opracowany program "Białej Szkoły.
W programie został zachowany podział na dni. W każdym dniu został przedstawiony plan zajęć, a w nim kierunki działań edukacyjnych.
Program zawiera cele, metody i środki dydaktyczne. Realizowany był w dwóch fazach, wstępnej i właściwej. Faza wstępna obejmowała przebieg przygotowań i opracowanie materiałów pomocniczych do zajęć edukacyjno - sportowych. W fazie właściwej przedstawiony został plan przebiegu zajęć.

ETAPY WDRAŻANIA PROGRAMU "BIAŁEJ SZKOŁY"

Termin

Tematyka

Osoby odpowiedzialne

sierpień opracowanie programu "Białej Szkoły" B. Glimasińska
J. Klich
wrzesień zapoznanie rodziców z projektem organizacji "Białej Szkoły" B. Glimasińska
J. Klich
wrzesień - luty pozyskiwanie funduszy od sponsorów i rodziców B. Glimasińska
J. Klich
listopad przedstawienie programu i założeń Radzie Pedagogicznej PSP Nr5 w Pionkach B. Glimasińska
J. Klich
grudzień zatwierdzenie programu "Białej Szkoły" do realizacji przez dyrektora szkoły Dyrektor szkoły
styczeń-luty sprawy organizacyjne (oddelegowanie wychowawców klas i instruktorów narciarstwa, spotkanie z rodzicami) Dyrektor szkoły
organizatorzy
luty-marzec wdrażanie programu B. Glimasińska
J. Klich
A. Pacan
L. Sekuła
kwiecień-marzec monitoring i ewaluacja programu, spotkanie z rodzicami, wypełnienie ankiety B. Glimasińska
J. Klich
czerwiec sprawozdanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z realizacji programu, przedstawienie wyników ankiet ewaluacyjnych. B. Glimasińska
J. Klich.


Powrót do Top Secret