Stowarzyszenie ASTA – to już 5 lat


26 września 2014 r. w Hotelu Imperium w Pionkach odbyły się uroczystości związane z obchodami V-lecia Stowarzyszenia ASTA w Pionkach. Oficjalny charakter uroczystości podkreślały- wiszący w centralnym miejscu herb Miasta Pionki sponsora uroczystości oraz logo Stowarzyszenia ASTA. Honorowymi gośćmi spotkania byli Burmistrz Miasta Pionki Pan Marek Janeczek oraz Pan Andrzej Iwanowski z Wydziału Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta.

Stowarzyszenie ASTA zostało wpisane do KRS w sierpniu 2008 roku. Realizację projektów rozpoczęliśmy w 2009 r. i właśnie tę datę uważamy za początek faktycznej działalności naszej organizacji. Członkami Stowarzyszenia jest 33 nauczycieli PSP Nr 5 w Pionkach. Projekty zrealizowane przez nas do chwili obecnej spełniały cele zawarte w statucie Stowarzyszenia. Należy do nich przede wszystkim:

 1. Organizowanie zajęć wychowawczych i edukacyjnych, wyjazdów wypoczynkowych oraz innych form rozwoju oraz aktywnego spędzania czasu dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

 2. Organizowanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich rodzin.

 3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie poprzez bezpośrednie działania tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, terapia pedagogiczna, wyjazdy integracyjne.

Środki na realizację naszych celów pozyskujemy przystępując do konkursów ogłaszanych przez różne jednostki organizacyjne. W minionym 5-leciu współpracowaliśmy z:

Oto niektóre z nich:

Konkurs: Edukacyjna Opieka Wychowawcza wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Pionki.
Razem łatwiej - od 1.09.2010 r. do 30.11.2010 r.

W ramach programu wydłużono czas pracy świetlicy o dwie godziny lekcyjne. Zorganizowano zajęcia: świetlicowe opiekuńcze, wyrównawcze, sportowo-rekreacyjne, komputerowe i językowe.

Konkurs: Edukacyjna Opieka Wychowawcza „Organizowanie wolnego czasu, zajęć pozalekcyjnych w ramach świetlicy środowiskowej, rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, z terenu Gminy Miasta Pionki”.
NIE JESTEŚ SAM - od 5.09.2011 r. do 15.12.2011 r.

Konkurs: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Upowszechnianie w społeczności lokalnej tradycji związanych z propagowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego”.
Swojskie klimaty – moje klimaty - od 31.08.2011 r. do 15.12.2011 r.

Uczniowie poznali:

 1. swój region, jego środowisko przyrodnicze i kulturowe, tradycje, zwyczaje, obrzędy, twórczość artystów ludowych,
 2. legendy o regionie, miastach i wsiach,
 3. dostrzegają wpływ wartości związanych z kulturą regionu na życie jego mieszkańców.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w okresie od 31.07.2011 r. do 15.12.2011 r.

Celem zadania była popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
„Świetlica – mój cichy zakątek” - w okresie od 01.02.2011 r. do 30.06.2011 r.

Od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie ASTA działające przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach realizowało projekt "Świetlica - mój cichy zakątek". W czasie realizacji projektu zajęcia w świetlicy szkolnej odbywały się w wydłużonym czasie. Skierowane były one do uczniów na każdym poziomie kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci potrzebujące pomocy w przezwyciężeniu trudności szkolnych. W ramach proponowanych działań realizowane były zajęcia specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz oligofrenopedagogiem.

Razem łatwiej - Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych (Minister Edukacji Narodowej) w okresie od 22 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w szkole odbywały się dodatkowe zajęcia:

 1. Szkolne Koło Teatralne
 2. Warsztaty terapeutyczne - praca z wikliną
 3. Rewalidacja, zajęcia korekcyjno kompensacyjne
 4. Zajęcia sportowo –rekreacyjne
 5. Warsztaty dla dzieci „Sztuka uczenia się”
 6. Szkoła dla rodziców
 7. Wydawanie gazetki szkolnej – „Z 5 łatwiej”
 8. Zorganizowanie akademii - przedstawienia z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Z tradycją za pan brat - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany okresie od 05.09.2012 r. do 15.12.2012 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2012 roku - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany w okresie od 29.02.2012 r. do dnia 15.12.2012 r.

OBIEŻYŚWIAT - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki w okresie od września do grudnia 2012 r.
Celem programu „OBIEŻYŚWIAT” była edukacja dzieci poprzez udział w innych niż typowo szkolnych formach kształcenia. Niezaprzeczalnie podróże kształcą, dlatego też nasz program realizowany będzie głównie poprzez wyjazdy edukacyjne. Założeniem naszym było, aby dzieci uczestnicząc w spektaklach teatralnych i zajęciach na basenie rozwijały się intelektualnie i fizycznie.

W tradycji siła - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany okresie od 09.09.2013 r. do 15.12.2013 r.

Kolejnym działaniem zrealizowanym w 2013 roku było zorganizowanie Zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o Puchar Starosty Radomskiego w ramach realizacji zadania Upowszechnianie kultury fizycznej w 2013 roku.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2013 roku - projekt realizowany w ramach zadnia zleconego przez Gminę Miasto Pionki - realizowany w okresie od 06.05.2013 r. do dnia 15.12.2013 roku.

„DOBRY START” – to projekt realizowany od 6 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem podjętych działań było rozwijanie wrodzonych umiejętności dziecka w tym zdolności uczenia się poprzez zintegrowane działania edukacyjne, a przez to wyrównywanie szans edukacyjnych.

Te i inne projekty realizowane były przez Stowarzyszenie ASTA na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionach. Pozyskaliśmy łącznie około 180 000 zł, które przeznaczone zostały na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z dziećmi, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia klasopracowni.

Warto również wspomnieć, że Stowarzyszenie ASTA czynnie włączało się w realizację projektów realizowanych dla wszystkich pionkowskich podstawówek – projekty systemowe skierowane do klas I-III – „INDYWIDUALIZACJA – TO JEST TO” ORAZ „INDYWIZUALIZACJA – DROGA DO SUKCESU DZIECKA”

W trakcie realizacji projektów współpracowaliśmy z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 5, Urzędem Miasta w Pionkach. Mówiąc o Urzędzie Miasta mam na myśli Pana Burmistrza Marka Janeczka, który często był partnerem w naszych projektach oraz Pana Andrzeja Iwanowskiego, z którym mamy stały kontakt nie tylko przy realizacji projektów. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Pani Joanna Ewa Klich była i jest naszym stałym partnerem w realizacji podejmowanych działań. Wszystkie projekty realizowane były w partnerstwie i na rzecz społeczności naszej szkoły.

Mam nadzieję, że kolejne lata naszej działalności będą równie owocne.


Lidia Czyżewska
[Powrót na stronę główną]
Powrót do "Wydarzyło się w roku szkolnym 2014/2015"